Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO 01/TB-HĐQT-ĐHĐCĐ/2018

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Về việc tạm trả cổ tức cổ phần năm 2017

QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/QĐ-HĐQT/CDCC
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CDCC NĂM 2017

   CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CDCC

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH 2015-2016
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015, 2016

TỜ TRÌNH SỐ 01-ĐHCĐ 2017
TỜ TRÌNH SỐ 01-ĐHCĐ 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH SỐ 02-ĐHCĐ 2017
TỜ TRÌNH SỐ 02-ĐHCĐ 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH SỐ 03-ĐHCĐ 2017
TỜ TRÌNH SỐ 03-ĐHCĐ 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THUYẾT MINH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2017
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CDCC NĂM 2017.