Đang tải... Vui lòng chờ...

THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN, TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CDCC NHIỆM KỲ NĂM 2019-2024