Đang tải... Vui lòng chờ...

Văn bản pháp luật

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018
Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018
Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017
Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP
Nghị định số 81/2017/NĐ-CP
Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 706/QĐ-BXD
Quyết định số 706/QĐ-BXD
Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016

Chỉ thị số 02/CT-BXD
Chỉ thị số 02/CT-BXD
Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình