CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

                            —***–

    Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

  CHƯƠNG TRÌNH

                          ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

                             CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CDCC

                        ( Ngày  04 tháng 11 năm 2017)

TT

NỘI DUNG

ĐIỀU HÀNH

THỜI GIAN

I

PHẦN THỦ TỤC

 

 

1

Làm thủ tục đăng ký đại biểu

 

8h15

2

Khai mạc đại hội

Ban Tổ chức

8h45

3

Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời

8h50

4

Chào cờ, Quốc ca

8h55

5

Thông qua chương trình đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội

9h00

II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 

 

1

HĐQT báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đoàn Chủ tịch

9h10

2

Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả phân phối lợi nhuận 2 năm 2015-2016 và kế hoạch năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017

Đoàn Chủ tịch

9h20

3

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong 2 năm 2015-2016.

Ban Kiểm soát

9h30

4

Báo cáo việc triển khai dự án xây dựng trụ sở Cty tại Yên Hòa.

Đoàn chủ tịch

9h40

5

Phần thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.

Đoàn Chủ tịch

9h50

6

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số cổ đông tham dự Đại hội.

Ban Tổ chức

10h15

7

Đại hội biểu quyết các nội dung cần thông qua.

Đoàn Chủ tịch

10h20

8

Báo cáo của HĐQT về việc sửa Điều lệ; thảo luận và biểu quyết Dự thảo Điều lệ.

Đoàn Chủ tịch

10h30

9

Báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân sự thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; thảo luận và biểu quyết .

Đoàn Chủ tịch

11h00

10

Bầu ban kiểm soát :

+ Thông qua nhân sự ban bầu cử.

+ Thông qua quy chế bầu cử .

+ Đề cử, ứng cử và tổ chức bầu cử ban Kiểm soát

Đoàn Chủ tịch

11h25

11

Thông qua biên bản họp và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Đoàn Chủ tịch

11h55

III

BẾ MẠC

 

12h00