Quyết định số: 19/2016/QĐ-UBND

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thiết kế, lắp đặt hộp thư tập trung trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 553/TTr-STTTT ngày 12/4/2016, ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định s 2940/STP-VBPQ ngày 01/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TT&TT, Bộ XD, Bộ TP;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch 
UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra VB- Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Đài PTTH Hà Nội; các báo: Hà Nội mới,

Kinh tế Đô thị, An ninh Thủ đô;
- VPUB: Các PCVP; Phòng: KGVX, ĐT, NC, KT, TKBT, TH; Trung tâm TH - CB Thành phố;
- Cổng GTĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Ngô Văn Quý

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỘP THƯ TẬP TRUNG, HỆ THỐNG CÁP VIỄN THÔNG, HỆ THỐNG PHỦ SÓNG TRONG CÁC TÒA NHÀ NHIỀU TẦNG CÓ NHIỀU CHỦ SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định s19/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này điều chỉnh việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Quy đnh này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đu tư xây dựng tòa nhà, lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn (sau đây gọi tắt là tòa nhà) được hiu là các tòa nhà chung cư cao tng, chung cư tái định cư, chung cư mini, tổ hợp chung cư văn phòng cho thuê, tòa nhà cho thuê văn phòng có nhiều tầng, nhà ở xã hội.

2. Hộp thư tập trung là tập hợp các hộp thư tổ chức, doanh nghiệp, gia đình được lắp đặt tại vị trí thuận lợi cho việc phát và nhận bưu gửi tại tòa nhà nhiu tầng có nhiều chủ sử dụng.

3. Hệ thống cáp viễn thông là tên gọi chung của các loại cáp (cáp đồng, cáp quang, cáp đồng trục...) được dùng để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông (dịch vụ điện thoại cố định, di động, internet, truyền hình cáp...) trong tòa nhà.

4Hệ thống phủ sóng trong tòa nhà là hệ thống tăng cường sóng di đng trong các tòa nhà cao tầng.

Điều 3. Một số nguyên tắc chung

1. Hệ thống cáp viễn thông lắp đặt trong các tòa nhà đảm bảo người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, thúc đy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp trong tòa nhà.

2. Giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà được xác định trên cơ sở giá thành. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, giá thuê công trình hạ tng kỹ thuật dùng chung được tính theo giá cho thuê (tạm thời) công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành giá cho thuê (tạm thời) công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống, bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách (xã hội hóa), đơn giá cho thuê được tính toán theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà chỉ được đầu tư xây dựng đi với các tòa nhà có từ 10 (mười) tầng trở lên và khu vực sóng yếu, không đảm bảo cht lượng dịch vụ theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT HỘP THƯ TẬP TRUNG, HỆ THỐNG CÁP VIỄN THÔNG, HỆ THỐNG PHỦ SÓNG TRONG TÒA NHÀ

Điều 4. Quy định về thiết kế, lắp đặt hộp thư tập trung trong các tòa nhà

1. Hộp thư tập trung được đặt tại tầng 01 (một) của tòa nhà, có vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và được thi công lắp đặt đồng thời với hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của tòa nhà.

2. Kiểu dáng thiết kế, kích thước hộp thư bưu chính được quy định tại Điều 4Quyết định số31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/05/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

3. Số lượng hộp thư phải tương ứng với số địa chỉ nhận độc lập trong tòa nhà và được đánh số theo cách đánh số các địa chỉ nhận trong tòa nhà.

Điều 5. Quy định về thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông trong tòa nhà

1. Có đủ dung lượng để ít nhất 02 (hai) doanh nghiệp viễn thông có thể tham gia cung cấp dịch vụ, hoặc cung cấp thêm dịch vụ theo nhu cầu của người sử dụng.

2. Đảm bảo dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc lắp đặt, đấu nối, bảo trì, quản lý và sử dụng nhằm cung cấp các dịch vụ điện thoại cố định, di động, internet, truyền hình cáp và các dịch vụ khác cho người sử dụng trong tòa nhà.

3. Hệ thống cáp viễn thông trong tòa nhà phải được thiết kế để sử dụng công nghệ mạng cáp quang, đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản (điện thoại cố định, internet, truyền hình cáp) trên một đường cáp. Hệ thống cáp quang lắp đặt trong tòa nhà phải đảm bảo các quy định sau:

a) Đảm bảo mỹ quan, an toàn trong tòa nhà, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành liên quan.

b) Mỗi căn hộ trong tòa nhà phải được trang bị sẵn một đôi sợi quang từ hộp phân dây hoặc giá đấu dây tới căn hộ.

c) Hệ thống cáp, dây thuê bao trong tòa nhà phải được quy hoạch dán nhãn, đánh số để đảm bảo tính chính xác, dễ dàng khi thi công và cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong tòa nhà.

d) Hệ thống cáp quang lắp đặt trong tòa nhà phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tại tòa nhà đều có khả năng đấu nối tại tủ phân cáp hoặc giá đấu dây của tòa nhà.

Điều 6. Quy định về thiết kế, lắp đặt hệ thống phủ sóng trong tòa nhà

1. Hệ thống phủ sóng trong tòa nhà phải được thiết kế, lắp đặt để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động có thể sử dụng chung cơ sở hạ tầng sẵn có.

2. Hệ thống phủ sóng trong tòa nhà phải có khả năng thay đổi, nâng cấp cấu hình, bảo dưỡng mạng để có thể đáp ứng các công nghệ di động tiên tiến.

3. Đảm bảo mỹ quan, an toàn trong tòa nhà và tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thựhiện Quy định này.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định.

3. Chủ trì, phối hp Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ đầu tư và các đơn vị thi công lp đặt hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà thực hiện Quy đnh này và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan.

4. Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình lắp đặt hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

Điều 8. Sở Xây dựng

1. Yêu cầu các chủ đầu tư khi lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tòa nhà bắt buộc phải đưa nội dung hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà vào thiết kế cơ sở của dự án, đng thời hướng dẫn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện các quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy định này.

2. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình lắp đặt hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng tại các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

Điều 9. Công an thành phố Hà Nội

1. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn Thành phố.

2. Chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm theo thẩm quyền.

Điều 10. UBND các quận, huyện, thị xã

Phối hp Sở, ngành liên quan thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật trên địa bàn.

Điều 11. Chủ đầu tư xây dựng các tòa nhà

1. Có trách nhiệm đầu tư xây dựng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà.

2. Lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng hạng mục “lắp đặt hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà” vào tổng mức đầu tư xây dựng của dự án.

3. Thiết kế, lắp đặt hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy định này.

4. Bàn giao lại cho đơn vị quản lý tòa nhà sau khi hoàn thành hạng mục hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà.

Điều 12. Đơn vị quản lý tòa nhà

1. Tiếp nhận, tổ chức quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì đối với hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông từ hộp đấu dây chung của tòa nhà đến từng căn hộ trong tòa nhà do đơn vị quản lý (bao gồm cả hộp đấu dây chung và thiết bị thu tín hiệu truyền hình).

2. Ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng đối với hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà.

3. Hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình lắp đặt, kết nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của tòa nhà hoặc lắp đặt thêm hệ thống viễn thông theo đúng Quy định này.

4. Tạo điều kiện và phối hợp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp trong việc quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, lắp đặt và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng trong tòa nhà.

5. Phối hợp cơ quan Công an, chính quyền địa phương tổ chức các biện pháp nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi có dấu hiệu xâm phạm, phá hoại hộp thư tập trung, hệ thống cáp vin thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà.

Điều 13. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp

1. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp có trách nhiệm và quyền hạn theo quy đnh tại Luật Bưu chính, Luật Viễn thông.

2. Phối hợp chủ đầu tư khi có yêu cầu tư vấn trong việc thiết kế, lắp đặt hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà.

3. Phối hợp đơn vị quản lý tòa nhà, người sử dụng khi triển khai, cung cấp dịch vụ cho người sử dụng trong tòa nhà.

4. Trường hp cần lắp thêm thiết bị, hệ thống hạ tầng viễn thông phải được sự đồng ý của đơn vị quản lý tòa nhà và tuân thủ các nguyên tắc: không làm ảnh hưởng tới hệ thống hạ tầng viễn thông dùng chung của tòa nhà, thiết kế, lắp đặt gọn gàng, hp lý, thuận tiện cho việc khai thác, bảo dưỡng; đảm bảo mỹ quan, an toàn; đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành có liên quan.

5. Cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng theo quy định pháp luật, cơ quan có thẩm quyền và đúng cam kết hp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ đã ký vi khách hàng.

6. Các doanh nghiệp trực tiếp đầu tư xây dựng, quản lý hệ thống hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà có trách nhiệm:

a) Phối hợp đơn vị quản lý tòa nhà để quản lý, bảo trì, khai thác có hiệu quả.

b) Hợp tác doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác trong việc cho thuê sử dụng chung cơ sở hạ tầng khi đấu nối chung vào hệ thống.

7. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp không được thực hiện các hành vi hạn chế cnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Điều 14. Người sử dụng

1. Ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc dịch vụ truyền hình cáp có thu tiền. Thanh toán đầy đủ các khoản cước phí theo quy định của hp đồng đã ký giữa hai bên.

2. Bảo quản, giữ gìn hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông thuộc sở hữu riêng của mình và của tòa nhà. Tự bảo trì thiết bị và hệ thống truyền dẫn thuộc sở hữu riêng của căn hộ của mình.

3. Bồi thường theo quy định pháp luật và nội quy của tòa nhà khi làm hư hỏng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà.

4. Ngăn chặn và thông báo kịp thời cho đơn vị quản lý tòa nhà hoặc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý, khai thác, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà.

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các tòa nhà đã hoàn thành việc xây dựng hoặc đã được phê duyệt nhưng đang triển khai dang dở trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, Thành phố khuyến khích việc chủ đầu tư lắp đặt bổ sung thêm hộp thư tập trung.

2. Đối với các tòa nhà đã đầu tư xây dựng hệ thống cáp viễn thông trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, đơn vị quản lý tòa nhà phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông sửa chữa, nâng cấp đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản (điện thoại cố định, internet, truyền hình cáp) cho người sử dụng trong tòa nhà.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, căn cứ vào tình hình cụ thể các doanh nghiệp, chủ đầu tư xây dựng tòa nhà, ban quản lý tòa nhà phối hp với các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết, đồng thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung./.